LEXXUS, a.s., so sídlom: Miletičova 99/5, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO 35 908 084, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 3470/B

——————————————————————————————————————-

 

Štatút súťaže Veľká súťaž o pobyt v Hoteli Hubert****

 

(ďalej len „Súťaž“)

 

 1. Vyhlasovateľ Súťaže:

Obchodné meno: LEXXUS, a.s.

Sídlo: Miletičova 5, Bratislava 821 08

IČO: 35908084

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 3470/B

(ďalej len „Usporiadateľ“)

 

 1. Čas trvania Súťaže

Súťaž bude realizovaná v termíne od 13.1.2020 09:30 do 27.1.2020 23:59. (ďalej len „Termín konania Súťaže“).

 

III. Podmienky účasti v Súťaži

 1. Súťaž sa uskutoční́ na užívateľskom účte Usporiadateľa na sociálnej sieti Facebook (facebook.com/lexxusreality/) (ďalej len „Facebook stránka Usporiadateľa“).
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba (osoba staršia ako 18 rokov) s aktívnym používateľským účtom na Facebooku v súlade s podmienkami používania Facebooku, ktorá vloží k súťažnému príspevku uverejnenému na Facebook stránke Usporiadateľa v Termíne konania Súťaže komentár s textom: „Lexxus, 15 rokov spolu“ a zároveň bude fanúšikom Facebook stránky Usporiadateľa (ďalej len „Účastník Súťaže).
 3. Súťažný príspevok na Facebook stránke Usporiadateľa bude znieť:

 

Veľká súťaž o pobyt v Hoteli Hubert****

 

Na naše 15. výročie sme sa pre vás spolu s dobrým klientom rozhodli usporiadať súťaž o pobyt pre dve osoby na dve noci spolu s polpenziou v obľúbenom hoteli v srdci Vysokých Tatier. Ako sa môžete zapojiť? Úplne jednoducho! Stačí, keď sa stanete fanúšikom našej stránky a do komentára napíšete „Lexxus, 15 rokov spolu.“ Súťaž končí 27.1.2020 o 23:59.??

 

Celé znenie pravidiel nájdete tu: Pravidlá 

(ďalej len „Súťažný príspevok“).

 

 1. Výherca Súťaže a Podmienky predania Výhry
 2. Výhercom Súťaže bude ten Účastník Súťaže, ktorého komentár Usporiadateľ vyberie spomedzi všetkých komentárov pod Súťažným príspevkom na Facebook stránke Usporiadateľa použitím aplikácie comment picker pre náhodný výber zo súťažných komentárov (ďalej len „Výherca“). Výhercom sa môže stať práve jeden Účastník Súťaže .
 3. Za súťažný komentár sa dá považovať práve jeden komentár každého Účastníka Súťaže a v prípade viacerých komentárov toho istého Účastníka Súťaže bude braný do úvahy len jeden z nich.
 4. Výherca bude Usporiadateľom o Výhre informovaný v lehote do 3 pracovných dní odo dňa jeho vylosovania ako Výhercu, a to zaslaním správy z Facebook stránky Usporiadateľa na používateľský účet Facebooku Výhercu (ďalej len „Správa“), prostredníctvom ktorého sa Výherca zapojil do Súťaže a taktiež komentárom pod Výhercov komentár v Súťažnom príspevku. Správou bude Výherca požiadaný o poskytnutie adresy trvalého pobytu alebo korešpondenčnej adresy a telefónneho čísla a súčasne mu bude za týmto účelom zaslaný formulár na ochranu osobných údajov a možnosť spracovania dát Výhercu zo strany Usporiadateľa pre účely Súťaže, v opačnom prípade nemôže byť Výhercovi výhra odovzdaná.
 5. Pokiaľ Výherca neodpovie prostredníctvom svojho Facebooku Usporiadateľovi na Správu Usporiadateľa do 48 hodín odo dňa jej zaslania, bude na miesto Výhercu spomedzi Účastníkov Súťaže, ktorí́ splnili podmienky Súťaže, vybraný ďalší Účastník Súťaže spôsobom podľa bodu 1 tohto článku Štatútu, ktorý sa tým stane novým Výhercom.
 6. Vyhlásenie výsledkov Súťaže s uvedením Výhercu uverejní Usporiadateľ na Facebook stránke Usporiadateľa, a to bez zbytočného odkladu po ukončení́ Termínu konania Súťaže.
 7. Pokiaľ nebude možné udeliť výhru z akýchkoľvek dôvodov, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa.

 

 1. Výhra v Súťaži
 2. Výhra v Súťaži obsahuje:
  1. ubytovanie pre dve osoby na dve noci v Hoteli Hubert s polpenziou

(ďalej len „Výhra“).

 1. Výhra bude Výhercovi odovzdaná vo forme papierového voucheru.
 2. Výherca sa dostaví pre Výhru osobne, alebo mu bude Výhra zaslaná poštou na adresu zaslanú v súkromnej Správe na Facebooku.
 3. Výhru je možné uplatniť si v období od 1.2.2020 do 31.5.2020 a Výherca si musí rezervovať termín telefonicky alebo písomne mailom priamo v ubytovacom zariadení, ktorého sa Výhra týka, a to minimálne dva týždne pred nástupom na ubytovanie.
 4. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorého sa Výhra týka, má právo ponúknuť Výhercovi iný termín podľa aktuálnej obsadenosti hotela. Na základe toho odporúčame rezervovať ubytovanie čo najskôr.

 

 1. Vylúčenie zo Súťaže
 2. Zo Súťaže sú́ vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru s Usporiadateľom alebo s niektorou zo spoločností́ patriacich do skupiny Usporiadateľa. Spoločnosti patriace do skupiny Usporiadateľa sú uvedené na internetovej stránke Usporiadateľa lexxus.sk (ďalej len „Internetová stránka Usporiadateľa“).
 3. Ak sa preukáže, že Výherca je osobou podľa 1. bodu tohto článku Štatútu, alebo že Výherca porušil podmienky Facebooku, napr. neoprávneným zásahom do mechanizmu Súťaže a/alebo koná v rozpore s dobrými mravmi a/alebo platnými právnymi predpismi, Výhra sa tejto osobe neodovzdá a za Výhercu na jej miesto bude vylosovaný iný Účastník Súťaže.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do Súťaže, prípadne vylúčiť zo Súťaže, osoby, ktoré nespĺňajú všetky predpoklady a/alebo podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú predpoklady a podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.

 

VII. Zdanenie výhier

 1. Peňažné a nepeňažné ceny alebo výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za jednu cenu alebo výhru sú od dane oslobodené. Ak ceny alebo výhry presiahnu sumu 350 eur, zdaneniu podlieha len príjem presahujúci túto sumu, v zmysle ustanovení § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení.
 2. Peňažné výhry podliehajú zdaneniu daňou vyberanou zrážkou v čase výplaty.
 3. Usporiadateľ Súťaže má povinnosť písomne oznámiť Výhercovi hodnotu nepeňažnej Výhry. Výherca si príjem z Výhry zdaní sám prostredníctvom podania daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.
 4. Hodnota Výhry neprekračuje sumu 350 €, a preto Výhra zdaneniu nepodlieha.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Za túto Súťaž, jej technickú stránku, priebeh, vyhlasovanie ani odovzdávanie cien a ceny samotné nenesie zodpovednosť spoločnosť Facebook. Súťaž rovnako nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisí.
 2. Účastník Súťaže súhlasí s tým, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi Súťaže a nie elektronickej sieti Facebook. Usporiadateľ Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v Súťaži (predovšetkým funkčnosť internetového pripojenia a sociálnej siete Facebook).
 3. Tento Štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na Internetovej stránke Usporiadateľa a na Facebooku Usporiadateľa. Účastníci Súťaže, ktorí sa zúčastnia Súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto Štatútu.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Štatút a podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Zmenené podmienky Súťaže a podmienky poskytnutia Výhry budú zverejnené na Internetovej stránke Usporiadateľa a na Facebook stránke Usporiadateľa a sú účinné dňom ich zverejnenia.
 5. Na zaradenie do Súťaže ani na Výhru nie je právny nárok. Účasť v Súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva.
 6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si vyhradzuje právo posunúť termín začiatku a ukončenia Súťaže a/alebo jej jednotlivých súťažných kôl, termín oznámenia Výhercov alebo termín poskytnutia Výhry, a to v odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhaní technického zabezpečenia vyhodnotenia Súťaže a z iných dôvodov).
 7. V prípade rozporu propagačných materiálov s týmto Štatútom má prednosť Štatút. V prípade potreby poskytnutia záväzného výkladu Štatútu je oprávnený tento poskytnúť výlučne Usporiadateľ.
 8. Výherca, ktorý splní všetky podmienky a získa Výhru, súhlasí s podmienkami o spracúvaní osobných údajov definovanými v nasledujúcom dokumente.
 9. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví Účastníci Súťaže a Usporiadateľ zaväzujú riešiť dohodou. Vymáhanie Výhry alebo účasti v Súťaži súdnou cestou je vylúčené.
 10. Ostatné skutočnosti v tomto Štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 11. Tento Štatút je prístupný na nahliadnutie na Internetovej stránke Usporiadateľa a na Facebook stránke Usporiadateľa.

 

V Bratislave dňa 13.1.2020