Začiatok roka je úzko spájaný s daňovou povinnosťou. Poďme si to ale spoločne „rozložiť na drobné“ a pozrime sa na štyri najčastejšie otázky ohľadom zdaňovania nehnuteľností.

 

 1. Kedy ste povinný podať daňové priznanie?

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká v prípade, ak ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti alebo keď došlo k zmene na danej nehnuteľnosti. V určitých zákonom stanovených prípadoch je daňovníkom aj užívateľ, nájomca alebo správca.

Zmeny, ktoré najčastejšie ovplyvňujú podanie daňového priznania sú:

 • Kúpa nehnuteľnosti
 • Zdedenie nehnuteľnosti
 • Darovanie nehnuteľnosti
 • Nehnuteľnosti nadobudnuté dražbou
 • Pozemkové zmeny
 • Iné dôležité skutočnosti (prístavba, nadstavba, stavba a i.)

V prípade, že na základe týchto bodov neviete jednoznačne určiť, či vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie, jednoducho sa obráťte na správcu dane, ktorým je obec, mesto alebo mestská časť, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Možnosti, ktoré môžu nastať:

 • nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci: každý je povinný platiť daň podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, pokiaľ sa medzi sebou nedohodnú inak.
 • nehnuteľnosť vlastnia manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve, daňové priznanie podáva len jeden z nich.
 • nehnuteľnosť vlastníte už viac rokov, pričom v rámci nej nedošlo k žiadnej zmene, ďalšie roky platíte iba daň, ktorú vám vyrátal správca dane pri podaní daňového priznania.

 

 1. Kde sa podáva daňové priznanie?

Daň z nehnuteľností sa podáva u príslušného správcu dane, v ktorého katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Potrebné tlačivá vám poskytnú na príslušnom obecnom či mestskom úrade, alebo ich taktiež nájdete na stránke Ministerstva financií. Nezabúdajte, že k vyplneniu budete potrebovať aj list vlastníctva. Riadne vyplnené tlačivo je následne potrebné odovzdať príslušnému správcovi dane, alebo ho môžete poslať poštou. V prípade, ak chcete komunikovať so správcom dane elektronicky, uistite sa na webovej stránke obce alebo mesta, či ponúkajú dané služby.

 

 1. Dokedy sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa vždy podáva po úkone, ktorý sa realizuje na  nehnuteľnosti, a to najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka po zmene. Ak 31. januára pripadá na víkend, posledný deň, kedy je nutné podať daňové priznanie, je nasledujúci prvý pracovný deň.

Existujú však dve výnimky, kedy daňové priznanie je potrebné podať do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti: a to ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením alebo dražbou.

 • Ak ste v priebehu roka zdedili nehnuteľnosť, vaša daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom ste zdedili nehnuteľnosť.
 • Ak ste v priebehu roka vydražili nehnuteľnosť, vaša daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti a rovnako pôvodnému vlastníkovi zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Môžete sa ale ocitnúť aj v situácií, keď si nehnuteľnosť kúpite ešte napr. v decembri 2020, ale vklad bude povolený až 2.1.2021 alebo neskôr. V takom prípade daň za rok 2021 uhradí ešte predošlý majiteľ  a vy budete musieť podať daňové priznanie až do 31.1.2022. Avšak ak by bol povolený vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ešte v decembri, t.j. najneskôr (do 31.12.2020) – daň za nehnuteľnosť ste povinný už zaplatiť vy. Daň za nehnuteľnosť sa totiž platí na celý rok dopredu, teda ak ste vlastníkom k 1.1., platíte daň za obdobie 1.1. až 31.12. daného roka.

 

 1. V akej výške sa platí daň a dokedy ju musíte zaplatiť?

Po podaní daňového priznania obdržíte rozhodnutie od obce alebo mesta zvyčajne do 15. mája, v ktorej bude uvedená výška vypočítanej dane za vašu nehnuteľnosť spolu so všetkými potrebnými informáciami o úhrade.

Výšku dane vám vyráta správca na základe daňových sadzieb priradených k jednotlivým druhom stavieb, ktoré sa vynásobia m2 vašej nehnuteľnosti. Splatnosť dane je 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane. V prípade, ak nestihnete podať daňové priznanie včas, pokuta sa hýbe v rozpätí od 5 € do 3 000 €.

 

 

Pevne veríme, že sme vám touto cestou pomohli zorientovať sa v základných veciach ohľadom daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.